Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

I.I Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 52168751, DIČ 2120917865, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 134401/B, a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí služby prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.spolusmesilnejsi.sk (ďalej len “e-shop“) 

I.II Digitálnym obsahom sa rozumie tovar alebo služby, ktoré sú vytvorené a dodané v digitálnej podobe, ktorých použitie alebo spotreba sa obmedzuje na použitie technického zariadenia.

I.III Službou sa pre účel týchto obchodných podmienok rozumie na mieru vypracovaný jedálny lístok a individuálne konzultácie v rámci programov na chudnutie. Presné špecifikácie a obsah jednotlivých programov na chudnutie sú uvedené v ponuke e-shopu alebo budú poskytnuté Klientovi Predávajúcim počas konzultácie pred odoslaním návrhu objednávky (ďalej len „služba“).

I.IV Poskytovateľom je Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 52168751 (ďalej len “Predávajúci“).

I.V Kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá vyhľadáva a nakupuje služby od Predávajúceho prostredníctvom diaľkových komunikačných prostriedkov slúžiacich na prepojenie Klienta a Predávajúceho (ďalej len “Klient“). 

I.VI Klientom odoslaný elektronický formulár spracovaný obchodným systémom Predávajúceho, ktorý obsahuje informácie o klientovi a požadovanej službe sa považuje za záväzný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len “objednávka“).

I.VI.I Objednávkou podľa ust. I.VI sa taktiež rozumie objednávka vyjadrená ústnou formou prostredníctvom online video hovoru v zmysle ust. II.I. týchto VOP.

I.VII Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Klientom sa budú riadiť ustanoveniami objednávky, ustanoveniami VOP platných v čase záväznej objednávky a  príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“), zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a služieb na diaľku“) a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), v platnom znení.

I.VIII Kontaktnými údajmi Predávajúceho sú tel. č.: +421 901 705 344, e-mail: 3x@spolusmesilnejsi.sk a adresa Spolu Sme Silnejší, Škultétyho 184/14 958 01 Partizánske.

II. Objednanie služby a uzavretie zmluvy

II.I Objednanie služby je možné iba prostredníctvom diaľkových komunikačných prostriedkov, a to predovšetkým objednávkového formuláru na e-shope, elektronickej pošty alebo online video hovorov s využitím internetového spojenia. V osobitných prípadoch je možné objednanie služby aj inými spôsobom, a to po individuálnej dohode s Predávajúcim.

II.II K tomu, aby Klient a Predávajúci mohli uzavrieť zmluvu, je potrebné, aby Klient vytvoril návrh objednávky.

II.III V prípade objednávky prostredníctvom e-shopu, je potrebné, aby Klient na e-shope zvolil funkciu „úvodná konzultácia“, alebo „začnime teraz“ a následne vyplnil spoznávací formulár, v ktorom uvedie opis svojej osoby, vyplní svoje osobné údaje, zvolí si dátum a čas vstupnej konzultácie, spôsob platby, formu konzultácie a takto vyplnený spoznávací formulár odoslal Predávajúcemu kliknutím na funkciu „objednať s povinnosťou platby“.

II.IV V prípade, že si Klient pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, uvedie ju v nato určenom okne “odkaz pre konzultanta“, prípadne „poznámky k objednávke“, ktoré má Klient k dispozícii v procese tvorby objednávky.

II.IV Pred odoslaním vstupného formuláru Klient odkliknutím funkcie “Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky“ potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil  a do zmluvného vzťahu vstupuje slobodne. 

II.V V prípade objednávky prostredníctvom online video hovoru uskutoční Klient návrh objednávky ústne podľa ponuky Predávajúceho. 

II.VI Po spracovaní návrhu objednávky bude Klientovi na ním uvedenú e-mailovú adresu bezodkladne doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia objednávky dochádza k uzavretiu zmluvy. 

II.VII Uzavretím doplnkovej zmluvy sa rozumie objednanie služby, na základe ktorej je Klientovi poskytnuté také plnenie, ktoré súvisí a nadväzuje na obsah služby uvedený v hlavnej zmluve (vstupná konzultácia). 

II.VIII Uzavretie doplnkovej zmluvy je možné až po uzavretí hlavnej zmluvy. O možnostiach uzavretia doplnkovej zmluvy je Klient informovaný Predávajúcim počas vstupnej konzultácie.

II.IX Doplnková zmluva je viazaná na existenciu hlavnej zmluvy a nie je možné ju uzatvoriť ani ňou disponovať samostatne. Hlavná zmluva nie je viazaná na existenciu doplnkovej zmluvy.

III. Dodanie služby

III.I Služba sa poskytuje výhradne elektronickými komunikačnými prostriedkami. Poskytovanie služby alebo jej častí iným spôsobom je možné iba po osobnej dohode s Predávajúcim. Akékoľvek náklady spojené s doručením služby iným spôsobom ako je Predávajúcim štandardne používaný znáša Klient.

III.II Klient je povinný službu riadne prevziať a umožniť Predávajúcemu službu doručiť v zmysle ustanovení VI.VII a VII.I-III.

III.III Ak nie je uvedené inak, Predávajúci sa zaväzuje k začatiu poskytovania služby do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. 

III.IV V prípade predĺženia dodacej lehoty bude Predávajúci bezodkladne informovať Klienta a oznámi mu predpokladaný termín poskytnutia služby.

III.V V prípade, že Predávajúci nebude schopný poskytnúť Klientovi službu ani do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu, je Klient oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

III.VI Predávajúci sa zaväzuje, že službu poskytne riadne a včas v zmysle týchto VOP a bude ju poskytovať bez vád, pričom sa bude snažiť o maximálnu dostupnosť a funkčnosť služby.

III.VII Predávajúci sa zaväzuje, že službu podľa voľby Klienta plne poskytne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy. 

III.VIII Klient sa zaväzuje dodržiavať usmernenia a pokyny Predávajúceho v zmysle zakúpenej služby. 

III.IX Klient je povinný využiť službu do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy.

III.X Plnenie nad rámec obsahu vybranej služby nemožno Klientom od Predávajúceho spravodlivo požadovať a Predávajúci nie je k takému plneniu povinný. 

IV. Platobné podmienky a kúpna cena

IV.I Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za poskytnutie služby.

IV.II Cena služby v úplnej výške sa uvádza vždy v eurách, a to pred návrhom objednávky, v potvrdení objednávky a faktúre.  

IV.III Predávajúci je oprávnený účtovať k službe dodatočné poplatky v zmysle ustanovenia III.I. Výšku poplatkov podľa prvej vety oznámi Predávajúci Klientovi vopred. 

Platba za nákup služby sa realizuje nasledovne:

  • platba prevodom
  • platba platobnou bránou (Stripe, Comgate)

IV.IV V prípade platby prostredníctvom platobnej brány doručí Predávajúci bezodkladne po platbe na e-mailovú adresu Klienta daňový doklad o zaplatení. V prípade platby prevodom doručí predávajúci bezodkladne po odoslaní návrhu objednávky Klientovi na e-mailovú adresu zálohovú faktúru so všetkými údajmi potrebnými pre úhradu ceny služby. Po uhradení zálohovej faktúry Predávajúci doručí Klientovi riadny daňový doklad.

IV.V V prípade platby prevodom sa cena služby považuje za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa cena považuje za uhradenú okamihom platby. 

IV.VI Predávajúci nie je platcom DPH.

V. Reklamácia tovaru a odstúpenie od zmluvy 

V.I Klient má právo uplatňovať si voči Predávajúcemu zodpovednosť za vady služby prostredníctvom reklamácie. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov.

V.II Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka Klienta k nedostatkom plnenia služby, ak sa Klient domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli Predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa Klient domnieva, že Predávajúci porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

V.III Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) Klient zašle elektronicky v zmysle ustanovenia I.VIII. Po doručení reklamácie bude Predávajúci Klienta kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie. Vzorový reklamačný formulár nájdete tu.

V.IV Reklamáciu vybaví Predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však odstránením vady, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, vrátením ceny služby alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

V.V Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie Klientovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu Predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie Predávajúci vydá Klientovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

V.VI Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

V.VII Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Od zmluvy môže Klient odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu v zmysle ust. I.VIII. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť na účet uvedený v odstúpení od zmluvy Klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky  alebo v súvislosti s ňou. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

V.VIII Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Predávajúci nebude schopný poskytnúť Klientovi službu ani do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu. 

V.IX Ak Klient odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Klient odstúpil. 

V.X V prípade, ak služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

V.XI V prípade, že Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

V.XII Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania služby v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný Klientovi poskytnúť službu. Predávajúci v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Klientovi už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Klientom.

V.XIII V prípade, že služba nebola objednaná prostredníctvom diaľkových komunikačných prostriedkov alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v zmysle ust. II.I, Klient nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia V.VII. 

V.XIV Predávajúci je oprávnený uplatniť si voči Klientovi storno poplatok vo výške 50%, z ceny neposkytnutej časti služby, a to v prípade, že sa Klient rozhodne odstúpiť od zmluvy po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.

VI. Osobitné ustanovenia o službe

VI.I Klient má právo využívať zakúpenú službu v zmysle vybraného programu na chudnutie. 

VI.II Služba pozostáva z vopred presne určených a Klientovi známych častí. Predovšetkým je to jedálny lístok vyhotovený na mieru, ďalší audiovizuálny a textový obsah a poradenstvo v podobe online konzultácií.

VI.III Poskytovanie služby sa vždy začína úvodnou vstupnou konzultáciou, pričom túto službu je možné objednať iba elektronicky prostredníctvom e-shopu, a ktorá je spoplatnená sumou 19,90 €.

VI.IV Služby, ktoré sa dodávajú na základe objednávky vyhotovenej prostredníctvom online video hovoru (viac v ust. VI.VIII) majú charakter služieb uzatvorených na základe doplnkovej zmluvy. 

VI.V Služby podľa ust. VI.IV si vyžadujú na strane Predávajúceho dôkladnú prípravu. Táto počiatočná fáza poskytovania služby predstavuje značnú časť z celkových nákladov, ktoré je nevyhnutné pri poskytovaní služby vynaložiť na strane Predávajúceho. Táto časť poskytovania služby predstavuje sumu 150,00 € z celkovej sumy služby.

VI.VI Predávajúci neposkytuje služby pre osoby, ktoré z presvedčenia alebo zo zdravotných dôvodov vylúčili alebo nemôžu konzumovať stravu pozostávajúcu zo surovín a produktov živočíšneho pôvodu tzv. vegánov, z dôvodu výrazných osobitostí vegánskej stravy.

VI.VII Služba sa vytvára a dodáva s jedinečným zameraním na individuálne potreby klientov a z toho dôvodu službu nie je možné preniesť na inú osobu. 

VI.VIII Bližšia špecifikácia a podmienky realizácie jednotlivých programov na chudnutie je poskytnutá Klientovi Predávajúcim pred objednaním služby na e-shope alebo počas online video konzultácie. 

VI.IX Konzultácie, ktoré sú súčasťou zakúpenej služby sa realizujú prostredníctvom internetového alebo telefonického spojenia Klienta s Predávajúcim, a to predovšetkým prostredníctvom online služby Google Meet alebo štandardného telefonického hovoru. V osobitných prípadoch je možné uskutočniť konzultáciu aj iným spôsobom, a to po individuálnej dohode s Predávajúcim. Viac informácií o používaní software-u potrebného pre využitie služby sa môže Klient dočítať v časti VII. Licenčné podmienky používania digitálneho obsahu.

VII. Licenčné podmienky používania digitálneho obsahu

VII.I Miestom uloženia sprístupneného digitálneho obsahu v audiovizuálnej podobe je užívateľský kanál predávajúceho na internetovej stránke Youtube.com. Digitálny obsah v podobe textových súborov vo formáte PDF tvorí prílohu e-mailu, ktorého odoslaním Predávajúci sprístupní tento digitálny obsah pre Klienta v zmysle zodpovedajúcej zakúpenej služby.

VII.II Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie digitálneho obsahu je uverejnený a pravidelne aktualizovaný v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že bezchybný prístup k digitálneho obsahu je možný s nasledovným programovým vybavením, a to operačným systémom Windows 7 alebo novším a MAC OS X 10.7, pričom na prezeranie audiovizuálneho obsahu je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť internetu (1,1 Mb/s – 5 Mb/s) a najnovšie verzie internetových prehliadačov Google Chrome, Firefox, MS Edge, Safari alebo Opera.

VII.III Klient prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Predávajúci neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť digitálneho obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru.

VII.IV Poskytovateľ udeľuje používateľovi nevýhradné právo digitálny obsah uchovať, prezerať, používať a zobrazovať neobmedzene veľakrát, a to výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie. 

VII.V Digitálny obsah je chránený autorským zákonom, ak nie je špecificky uvedené inak. Klient nemôže predávať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, prenajímať alebo iným spôsobom prepožičiavať alebo priraďovať práva k tomuto obsahu a akejkoľvek jeho časti tretej strane. Klient berie na vedomie, že používaním digitálneho obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva. Všetky časti digitálneho obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

VII.VI Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania digitálneho obsahu na základe vlastného uváženia, pričom prípadné zmeny uverejní v týchto obchodných podmienkach. Využívanie digitálneho obsahu aj po zmene týchto podmienok sa považuje za odsúhlasenie ich nového znenia.

VIII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VIII.I V prípade, že Klient nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami Predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti v zmysle ust. I.VIII. 

VIII.II O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude Predávajúci informovať klienta e-mailom, písomne alebo telefonicky. 

VIII.III Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Klient (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom Klient sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u Klienta možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnením spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne.

VIII.IV Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52168751, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava , email: ba@soi.sk, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

IX. Ochrana osobných údajov

IX.I Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

X.I Predávajúci a Klient sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať  predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú klientskú podporu Predávajúceho v zmysle ust. I.VIII, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto VOP.

X.II V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito VOP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto VOP.

X.III Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Predmetná zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

V Bratislave, dňa 25.1.2019, 

Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52168751.