I. Základné ustanovenia

I.I Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 52168751, DIČ 2120917865, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134401/B, tel. č.: +421 901 705 344 a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.spolusmesilnejsi.sk (ďalej len “e-shop“) 

I.II Elektronickým obsahom sa pre účel týchto obchodných podmienok rozumie predovšetkým na mieru vypracovaný jedálny lístok (ďalej len „služba“). Presné špecifikácie a obsah jednotlivých programov na chudnutie sú uvedené v ponuke e-shopu.

I.III Poskytovateľom je Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 52168751 (ďalej len “predávajúci“).

I.IV Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá vyhľadáva a nakupuje služby od predávajúceho prostredníctvom e-shopu (ďalej len “klient“). Za klienta podľa týchto obchodných podmienok sa považuje aj účastník programu na chudnutie, ktorý bol kupujúcim takto označený pri tvorbe objednávky.

I.V Účastníkom programu na chudnutie môže byť iba fyzická osoba – žena, z dôvodu špecifickej orientácie predávajúceho na poskytovanie služieb výhradne pre túto klientelu.

I.VI Klientom odoslaný elektronický objednávkový formulár spracovaný obchodným systémom predávajúceho, obsahujúci informácie o klientovi, označenie zakúpenej služby, cenu služby a spôsob platby sa považuje za záväzný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu (ďalej len “objednávka“).

I.VII Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a klientom sa budú riadiť ustanoveniami objednávky, ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných v čase záväznej objednávky a  príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „priestupkový zákon“), zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a služieb na diaľku“) a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), v platnom znení.

II. Objednanie služby a uzavretie zmluvy

II.I Kúpa služby je možná len prostredníctvom e-shopu.

II.II K tomu, aby klient a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu, je potrebné, aby klient na e-shope vytvoril návrh objednávky. K tomu je potrebné, aby si klient vybral službu, ktorú si praje kúpiť a klikol na funkciu “objednať“ uvedenú pri vybranej službe. Následne prejde klient do zoznamu vybranej služby kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu e-shopu, kde si v procese vyhotovenia objednávky môže vybrať preferovaný spôsob platby a uviesť svoje fakturačné údaje. Pre dokončenie objednávky klient zvolí kliknutie na funkciu “objednať s povinnosťou platby“. Klient sa môže v procese tvorby objednávky ľubovoľne vrátiť späť do ktoréhokoľvek kroku objednávky, alebo sa vrátiť do e-shopu. 

II.III V prípade, že si klient pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne “poznámky k objednávke“ v procese tvorby objednávky. Ak si klient nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na telefónnom čísle +421 901 705 344 alebo na e-mailovej adrese 3x@spolusmesilnejsi.sk.

II.IV Pred odoslaním objednávky klient odkliknutím funkcie “Prečítal/a som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. 

II.V Po spracovaní objednávky  a úhrade ceny služby bude klientovi na ním uvedenú e-mailovú adresu bezodkladne doručený spoznávací dotazník, v ktorom klient poskytne predávajúcemu všetky dôležité informácie potrebné k príprave služby na mieru. Doručením spoznávacieho dotazníka dôjde k faktickému potvrdeniu objednávky, k uzavretiu zmluvy a potvrdeniu výslovného súhlasu  klienta so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

II.VI Uzavretím doplnkovej zmluvy sa rozumie objednanie služby, na základe ktorej je klientovi poskytnuté také plnenie, ktoré súvisí a nadväzuje na obsah služby uvedený v hlavnej zmluve. 

II.VII Uzavretie doplnkovej zmluvy je možné až po uzavretí hlavnej zmluvy. O možnostiach uzavretia doplnkovej zmluvy je klient informovaný predávajúcim pri doručení spoznávacieho dotazníka.

II.VIII Doplnková zmluva je viazaná na existenciu hlavnej zmluvy a nie je možné ju uzatvoriť ani ňou disponovať samostatne. Hlavná zmluva nie je viazaná na existenciu doplnkovej zmluvy.

III. Dodanie služby

III.I Služba sa poskytuje elektronickými komunikačnými prostriedkami. Poskytovanie služby alebo jej častí iným spôsobom je možné iba po osobnej dohode s predávajúcim.  

III.II Ak nie je v popise služby na e-shope uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje k poskytnutiu služby do 14 dní odo dňa doručenia spoznávacieho dotazníka. 

III.III V prípade predĺženia dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať klienta a oznámi mu predpokladaný termín poskytnutia služby.

III.IV V prípade, že predávajúci nebude schopný poskytnúť klientovi službu ani do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu, je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

III.V Predávajúci sa zaväzuje, že službu poskytne riadne a včas v zmysle týchto obchodných podmienok a bude ju poskytovať bez vád, pričom sa bude snažiť o maximálnu dostupnosť a funkčnosť služby.

III.VI Klient sa zaväzuje dodržiavať podmienky služby, a teda jednotlivých programov na chudnutie. Bližšia špecifikácia jednotlivých programov sa nachádza na e-shope.

III.VII Plnenie nad rámec obsahu vybranej služby nemožno klientom od predávajúceho spravodlivo požadovať a predávajúci nie je k takému plneniu povinný. 

IV. Platobné podmienky a kúpna cena

IV.I Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za poskytnutie služby.

IV.II Cena vybranej služby je uvedená v príslušnom popise služby, v návrhu objednávky a faktúre. Ceny služieb uverejnených na e-shope sú uvádzané v celkovej výške a v eurách.

Platba za nákup služby sa realizuje nasledovne:

  • platba prevodom
  • platba platobnou bránou (Stripe)

IV.III V prípade platby prostredníctvom platobnej brány doručí predávajúci bezodkladne na e-mailovú adresu klienta daňový doklad o zaplatení. V prípade platby prevodom doručí predávajúci bezodkladne klientovi na e-mailovú adresu zálohovú faktúru so všetkými údajmi potrebnými pre úhradu ceny služby. Po uhradení zálohovej faktúry predávajúci doručí klientovi riadny daňový doklad.

IV.IV V prípade platby prevodom je cena služby splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

IV.V Cena služby sa považuje za uhradenú momentom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

IV.VI Predávajúci nie je platcom DPH.

V. Reklamácia tovaru a odstúpenie od zmluvy 

V.I Klient má právo uplatňovať si voči predávajúcemu zodpovednosť za vady služby prostredníctvom reklamácie. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov.

V.II Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka klienta k nedostatkom plnenia služby, ak sa klient domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa klient domnieva, že predávajúci porušil pri poskytovaní služby svoje povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

V.III Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) klient zašle elektronicky na e-mailovú adresu 3x@spolusmesilnejsi.sk. Po doručení reklamácie bude predávajúci klienta kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie. Vzorový reklamačný formulár nájdete tu.

V.IV Reklamáciu v zmysle článku VI.VI týchto obchodných podmienok si klient uplatňuje u predávajúceho bezprostredne po úplnom využití služby a následnom vyhodnotení dosiahnutých výsledkov. 

V.V Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však odstránením vady, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, vrátením ceny služby alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

V.VI Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie klientovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie predávajúci vydá klientovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

V.VII Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

V.VIII Klient má právo na vrátenie peňazí v prípade, že nedosiahne predávajúcim vopred prezentovaný pozitívny výsledok.  Tento nárok môže klient uplatniť iba vo vybraných programoch v zmysle bodu VI.X týchto všeobecných obchodných podmienok.

V.IX Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Od zmluvy môže klient odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu 3x@spolusmesilnejsi.sk alebo písomne na adresu Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť na účet uvedený v odstúpení od zmluvy klientovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky  alebo v súvislosti s ňou. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

V.X Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej klient odstúpil. 

V.XI V prípade, že služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Klient vyhlasuje, že bol o tejto skutočnosti riadne poučený a dáva svoj výslovný súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V.XII Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania služby v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný klientovi poskytnúť službu. Predávajúci v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti klientovi už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet určený klientom.

VI. Osobitné ustanovenia o službe

VI.I Klient má právo využívať zakúpenú službu v zmysle vybraného programu na chudnutie. 

VI.II Služba pozostáva z vopred presne určených a klientovi známych častí. Predovšetkým je to jedálny lístok vyhotovený na mieru a ďalší audiovizuálny a textový obsah.

VI.III Klient má po zakúpení vybraného programu na chudnutie nárok na jednu úvodnú konzultáciu zameranú na vysvetlenie jedálneho lístka a jednu konzultáciu po ukončení naplánovaného stravovacieho režimu.

VI.II Každá konzultácia mimo konzultácií uvedených v článku VI. bode III. týchto obchodných podmienok je spoplatnená sumou 50,00 € vopred. O možnostiach využitia spoplatnených konzultácií sa klient môže informovať na klientskej podpore e-mail: 3x@spolusmesilnejsi.sk.

VI.V Predávajúci neposkytuje služby pre osoby, ktoré z presvedčenia alebo zo zdravotných dôvodov vylúčili alebo nemôžu konzumovať stravu pozostávajúcu zo surovín a produktov živočíšneho pôvodu tzv. vegánov, z dôvodu výrazných osobitostí vegánskej stravy.

VI.VI Predávajúci poskytne klientovi službu opakovane a bezodplatne v prípade, ak pri vynaložení všetkého úsilia, riadnom dodržiavaní jedálneho lístka a úplnom vyčerpaní služby vrátane všetkých konzultácií budú na strane klienta výsledky programu na chudnutie nedostačujúce, t.z. zníženie telesnej hmotnosti menej ako o 2kg.

VI.VII Služba sa vytvára a dodáva s jedinečným zameraním na individuálne potreby klientov a z toho dôvodu službu nie je možné preniesť na inú osobu. 

VI.VIII V prípade služby, ktorá sa poskytuje v rámci skupinových programov je potrebné klientom dodržať všetky stanovené úlohy vo vopred dohodnutých termínoch v súlade s podmienkami konkrétneho programu. 

VI.IX V prípadoch, kedy klient nedodrží podmienky výkonu skupinových programov, o ktorých bol vopred predávajúcim informovaný je predávajúci oprávnený pozastaviť klientovi účasť v prebiehajúcom programe. V takom prípade je klient oprávnený predmetný program na chudnutie po dohode s predávajúcim opakovať. V prípade, že klient opätovne nedodrží podmienky prebiehajúceho programu, ktorého je účastníkom je predávajúci oprávnený prerušiť jeho účasť, pričom klient stráca právo na ďalšie opakovanie programu. V takom prípade predávajúci klientovi za už poskytnutú službu peniaze nevracia.

VI.X Bližšia špecifikácia a podmienky realizácie jednotlivých programov na chudnutie je poskytnutá klientovi predávajúcim pred objednaním služby. 

VII. Licenčné podmienky používania elektronického obsahu

VII.I Miestom uloženia sprístupneného elektronického obsahu v audiovizuálnej podobe je užívateľský kanál predávajúceho na internetovej stránke Youtube.com. Elektronický obsah v podobe textových súborov vo formáte PDF tvorí prílohu e-mailu, ktorého odoslaním predávajúci sprístupní tento elektronický obsah pre klienta v zmysle zodpovedajúcej zakúpenej služby.

VII.II Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie elektronického obsahu je uverejnený a pravidelne aktualizovaný v týchto obchodných podmienkach. predávajúci vyhlasuje, že bezchybný prístup k elektronickému obsahu je možný s nasledovným programovým vybavením, a to operačným systémom Windows 7 alebo novším a MAC OS X 10.7, pričom na prezeranie audiovizuálneho obsahu je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť internetu (1,1 Mb/s – 5 Mb/s) a najnovšie verzie internetových prehliadačov Google Chrome, Firefox, MS Edge, Safari alebo Opera.

VII.III Klient prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Predávajúci neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru.

VII.IV Poskytovateľ udeľuje používateľovi nevýhradné právo elektronický obsah uchovať, prezerať, používať a zobrazovať neobmedzene veľakrát, a to výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie. 

VII.V Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, ak nie je špecificky uvedené inak. Klient nemôže predávať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, prenajímať alebo iným spôsobom prepožičiavať alebo priraďovať práva k tomuto obsahu a akejkoľvek jeho časti tretej strane. Klient berie na vedomie, že používaním elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva. Všetky časti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

VII.VI Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania elektronického obsahu na základe vlastného uváženia, pričom prípadné zmeny uverejní v týchto obchodných podmienkach. Využívanie elektronického obsahu aj po zmene týchto podmienok sa považuje za odsúhlasenie ich nového znenia. 

VIII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VIII.I V prípade, že klient nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne, prostredníctvom e-mailu na adrese 3x@spolusmesilnejsi.sk alebo na tel.č.: +421 901 705 344.

VIII.II O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať klienta e-mailom, písomne alebo telefonicky. 

VIII.III Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi klientom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

VIII.IV Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52168751, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava , email: ba@soi.sk, tel. č. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

IX. Ochrana osobných údajov

IX.I Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

X.I Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  predávajúcim a klientom, a sú pre obe strany záväzné. 

X.II Predávajúci a klient sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať  predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú klientskú podporu predávajúceho, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach.

X.III V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto všeobecných obchodných podmienok.

X.IV Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Predmetná zmena všeobecných obchodných podmienok sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

V Bratislave, dňa 04.02.2022, 

Spolu Sme Silnejší s. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52168751.