Spolu Sme Silnejší

Majiteľ a prevádzkovateľ: Blackpeak s.r.o.

Obchodné meno: Blackpeak s.r.o.

Sídlo: Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134401/B

IČO: 52168751

DIČ: 2120917865

(ďalej ako ,,Spolu Sme Silnejší“)

aktualizované dňa: 30.12.2020

(ďalej len ako ,,VOP“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektoriát SOI pre Bratislavský kraj – Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava   

I. Objednávka služieb, jej spracovanie a uzatvorenie zmluvy

 1. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. poskytovateľa služieb (Spolu Sme Silnejší) a klienta, vzniknutých na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa (ďalej len ,,zmluva“).
 2. Klient pri odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí. Na účely úpravy jeho vzťahu k Spolu Sme Silnejší sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 3. Predmetom poskytovania služieb sú služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke online katalógu na webovom portáli www.spolusmesilnejsi.sk, predovšetkým cvičebné, diétne programy a programy na podporu zdravia, ktoré boli vytvorené v spolupráci s odborníkmi v oblasti fitness a výživy.
 4. Predmetom poskytovania tovaru sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke online katalógu na webovom portáli www.spolusmesilnejsi.sk, predovšetkým oblečenie s marketingovou potlačou a cvičebné pomôcky.
 5. Spolu Sme Silnejší môže tiež odkazovať na webstránky iných e-shopov, napr. na nákup výživových a potravinových doplnkov, športového oblečenia, pomôcok a pod. V tomto prípade sa po presmerovaní klienta na príslušnú webstránku odlišnú od Spolu Sme Silnejší vzťahujú podmienky konkrétneho e-shopu.
 6. Na účely objednania služieb a tovaru vyplní klient online objednávku. Objednávka obsahuje najmä informácie o: a) objednaných službách a objednanom tovare, b) spôsob úhrady ceny za služby a tovar, b) informácie o nákladoch spojených s dodaním služby (ďalej spoločne len ako ,,objednávka“).
 7. Ak klient objednáva služby a tovar ako spotrebiteľ, tj. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie údaje potrebné pre korektné spracovanie objednávky, tj. meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak klient objednáva služby a tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
 8. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu klienta bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
 9. Služby sú prístupné cez webové prehliadače a k plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet alebo mobilný telefón (smartfón).

II. Platba a platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v mene EUR.
 2. Príslušný daňový doklad (faktúra) bude klientovi zaslaný na uvedený e-mail v objednávke po uhradení a pripísaní celej sumy za služby alebo tovar uvedenej v eletronickej objednávke.
 3. Spôsob platby sa upravuje v závislosti od objednanej služby alebo tovaru.
 4. Pri platbe za objednané služby je klient povinný vykonať úhradu pred dodaním objednanej služby a to jedným z nasledovných spôsobov: a) online platobnou kartou  b) bankovým prevodom.
 5. Pri platbe za objednaný tovar (produkty) si klient môže vybrať medzi úhradou vopred hore spomínanými (III/4) spôsobmi alebo platbu pri prevzatí tovaru na dobierku Slovenskou Poštou.
 6. Online platby pre Spolu Sme Silnejší zaisťuje online platobná brána Stripe. Poskytovateľ služby, spoločnosť Stripe. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.
 7. Platba kartou: Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány Stripe klient zadá číslo kartu, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájde v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak bude klient pravdepodobne požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý obdrží SMS správou od svojej banky
 8. Všetky ceny produktov a služieb na webovej stránke predávajúceho sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. 

III. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spolu Sme Silnejší je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby, alebo ak dodávateľ služby v dohodnutej zmluve vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Spolu Sme Silnejší vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať služby klientovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope. Spolu Sme Silnejší je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať klienta a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za služby dohodnuté v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený klientom.
 2. Ak Spolu Sme Silnejší nemôže dodať objednané služby vôbec, je o tom povinný bezodkladne informovať klienta prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a môže sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade, ak klient neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Spolu Sme Silnejší, je oprávneny odstúpiť od zmluvy a Spolu Sme Silnejší je povinný do 14 dní vrátiť zaplatenú cenu za objednané služby na účet klienta.
 3. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na tejto webovej adrese (kliknúť).
 4. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,ZOSZP“), nemá klient ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu podľa ZOSZP, pretože predmetom uzatvorenej zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, a spotrebiteľ bol pri uzatváraní zmluvy riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Klient (spotrebiteľ) ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený, e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Ustanovenia bodov 3. až 4. tohto článku IV VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v úst. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ak zmluvu uzatvára klient v inom postavení ako spotrebiteľ, nemá právo na odstúpenie od zmluvy z iných ako zákonom uvedených dôvodov.

IV. Reklamačné konanie

 1. Spolu Sme Silnejší prijíma reklamácie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese 3x@spolusmesilnejsi.sk
 2. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. Klient je povinný priložiť k reklamácií všetky doklady, ktoré má k dispozícií, preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, prípadne iné podklady dokumentujúce jeho tvrdenia.
 3. Reklamovať je možné len úplne zaplatené služby a tovar poskytnuté prostredníctvom webovej stránky www.spolusmesilnejsi.sk
 4. O výsledku konania a vybavení reklamácie bude klient informovaný leketronickým spôsobom ihneď po jej vybavení, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy klient kompletnú reklamáciu uplatnil. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia odoslaná.
 5. Klient (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Spolu Sme Silnejší so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 3x@spolusmesilnejsi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spolu Sme Silnejší vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva.
 6. Ak Spolu Sme Silnejší odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 7. Spolu Sme Silnejší môže klienta po využití objednaných služieb osloviť so žiadosťou o hodnotenie týchto služieb za účelom získania prehľadu o spokojnosti s ich kvalitou a spôsobom poskytovania. Ak sa klient rozhodne hodnotenie zaslať, toto hodnotenie nie je považované za podanie reklamácie.

V. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude expedovaný do 2 pracovných dní od odoslania záväznej objednávky prostredníctvom Slovenskej Pošty a doručený na adresu uvedenú v elektronickej objednávke na e-shope Spolu Sme Silnejší. 
 2. Tovar je doručovaný len na území Slovenskej a Českej republiky, ak sa v individuálnom prípade nedohodne inak.
 3. Objednané služby budú vybavené a doručené online na e-mail uvedený pri záväznej objednávke a to do 7 pracovných dní od plnej úhrady objednaných služieb.
 4. O problémoch s poskytovanou službou alebo dodaným tovarom môže spotrebiteľ informovať Spolu Sme Silnejší písomne zaslaním e-mailu na 3x@spolusmesilnejsi.sk.
 5. Spolu Sme Silnejší nezodpovedá za nedostupnosť služieb spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia spotrebiteľa.

VI. Autorské právo

 1. Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označnia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na webovej stránke je možné len s predchádzajúcim súhlasom Spolu Sme Silnejší. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Spolu Sme Silnejší vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Klient potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky klient vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 5. Spolu Sme Silnejší si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Platne uzavretá zmluva sa však riadi VOP odsúhlasenými klientmi v čase odoslania objednávky.